Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží prostřednictví webové stránky www.tohlejemujpribeh.cz

Tyto Informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím webové stránky www.tohlejemujpribeh.cz (dále jen „Informace“) Vám poskytuje Kristína Toman. Ochranu Vašich osobních údajů (dále jen „“) beru velmi vážně, proto Vás žádám, abyste si tyto Informace pozorně přečetl/a, neboť obsahují důležité informace o tom:

-kdo jsem,

-za jakým účelem zpracovávám Vaše OÚ a které OÚ to jsou,

-jak Vaše OÚ získávám, po jak dlouhou dobu Vaše OÚ zpracovávám a komu je zpřístupňuji,

-jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny,

-jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich OÚ, a

-jak můžete kontaktovat mě či Úřad pro ochranu osobních údajů v případě Vaší stížnosti.


Kdo jsem?

Prodávajícím zboží je na základě Kupní smlouvy o nákupu zboží prostřednictvím webové stránky www.tohlejemujpribeh.cz (dále jen „Smlouva“) Kristína Toman, IČ: 05378371, se sídlem U Nové silnice 4301, Havlíčkův Brod 580 01 (dále jen „“).

Vzhledem k tomu, že zpracovávám Vaše OÚ, které zadáváte během objednávky zboží a které s touto objednávkou souvisejí, a vzhledem k tomu, že jsem určila účely a prostředky pro zpracování těchto Vašich OÚ, odpovídám za zpracování Vašich OÚ jako tzv. správce OÚ.

Při zpracování Vašich OÚ se řídím Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), které platí v celé Evropské unii, a dále Zákonem o zpracování osobních údajů, který platí na území České republiky.

 Jaké Vaše OÚ zpracovávám?

 V souvislosti s Vaší objednávkou zboží na webové adrese www.tohlejemujpribeh.cz  zpracovávám tyto Vaše OÚ:

– OÚ, které během objednávky zadáváte do objednávkového formuláře, a to Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresu, dodací adresu a údaj o Vámi vybraném způsobu platby, údaj o Vámi vybraném způsobu dodání, údaj, zda se chcete přihlásit k odběru newsletter.

– další OÚ, které s touto objednávkou souvisejí, zejména specifikace zboží, jeho cena, datum odeslání objednávky, datum potvrzení přijetí objednávky, datum přijetí platby, datum uzavření Smlouvy a datum odeslání a dodání zboží, a další OÚ obsažené ve Smlouvě

Za jakým účelem a na jakém právním základě (právním titulu) Vaše OÚ zpracovávám?

Vaše OÚ zpracovávám pro tyto účely a na základě těchto právních titulů:

– Právní titul: Plnění Smlouvy

Účel: Dodání zboží kupujícím

– Právní titul: Plnění právní povinnosti

Účel: Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty

– Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu na určení, výkonu a obhajobě mých právních nároků

Účel: Určení, výkon a obhajoba právních nároků

– Právní titul: Oprávněný zájem, který spočívá v mém zájmu přímo nabízet mé zboží a služby

Účel: Přímý marketing

Poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění Smlouvy“ je smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do Smlouvy, a poskytování OÚ na základě právního titulu „Plnění právní povinnosti“ je zákonným požadavkem, a proto jste povinen/povinna mi tyto OÚ poskytnout. V opačném případě bych s Vámi nemohla uzavřít Smlouvu.

Komu budu zpřístupňovat Vaše OÚ?

Vaše OÚ budu zpřístupňovat přepravní společnosti, účetní firmě, IT firmě a případně též advokátovi a státním orgánům a institucím (pouze v zákonem stanovených případech).

Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele. Slibuji vám však, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 Jak dlouho budu Vaše OÚ zpracovávat?

Vaše OÚ budu zpracovávat po dobu níže uvedenou:

– OÚ zpracovávané pro účel „Dodání zboží kupujícímu“ budu zpracovávat po dobu trvání našeho smluvního vztahu;

– OÚ zpracovávané pro účel „Zpracování účetní a daňové agendy dle Zákona o účetnictví a Zákona o dani z přidané hodnoty“ budu zpracovávat po dobu specifikovanou v příslušných právních předpisech (10 let od konce roku, v němž proběhla účetní operace);

– OÚ zpracovávané pro účel „Určení, výkon a obhajoba právních nároků“ budu zpracovávat po dobu 5 let po ukončení našeho smluvního vztahu, případně déle, bude-li to v dané situaci nezbytné;

– OÚ zpracovávané pro účel „Přímý marketing“ budu zpracovávat po dobu, po kterou budu mít k dispozici Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Jak jsou Vaše OÚ zabezpečeny?

Za účelem ochrany Vašich OÚ před jejich náhodnou ztrátou či jejich protiprávním použitím nebo zpřístupněním jsem přijala vhodná bezpečnostní opatření. Přístup k Vašim OÚ mají pouze ty osoby, které je opravdu potřebují pro zajištění výše uvedených účelů pro zpracování OÚ. Tyto osoby zpracovávají Vaše OÚ pouze předem stanoveným způsobem a jsou vázány mlčenlivostí. Zavedla jsem též postupy k řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení OÚ. Pokud to právní úprava týkající se ochrany OÚ vyžaduje, budu Vás i Úřad na ochranu OÚ v případě takového podezření na porušení zabezpečení Vašich OÚ informovat.

Budu předávat Vaše OÚ mimo EHP?

Vaše OÚ nebudu předávat mimo EHP (Evropský hospodářský prostor).

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich OÚ?

V souvislosti se zpracováním Vašich OÚ máte dle GDPR řadu práv. Jedná se o tato práva:

– právo na přístup k Vašim OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

– sdělení, zda zpracovávám Vaše OÚ

– poskytnutí informací o zpracování Vašich OÚ

– zpřístupnění Vašich OÚ

– právo na opravu Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

– opravu či doplnění Vašich nepřesných či neúplných OÚ, je však potřeba, abyste mi sdělil/a Vaše přesné či kompletní OÚ

– sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedené opravě či doplnění Vašich OÚ

– právo na výmaz Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

– výmaz Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:

– OÚ již nepotřebuji pro účely, pro které byly shromážděny či zpracovávány

– vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich OÚ

– vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných pro účel „přímý marketing“

– Vaše OÚ zpracovávám protiprávně

– výmaz Vašich OÚ vyžaduje právo EU nebo právo ČR

– sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném výmazu Vašich OÚ

– právo na přenositelnost Vašich OÚ: v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

– poskytnutí Vašich OÚ ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu

– předání Vašich OÚ jinému správci, pokud je to technicky proveditelné

– právo vznést námitku proti zpracování Vašich OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ (tzn. že Vaše OÚ nebudu zpracovávat do doby, než prokážu existenci mých oprávněných důvodů převažujících nad Vašimi právy a svobodami, anebo je přestanu zpracovávat úplně, pokud zpracovávám Vaše OÚ pro účel „přímý marketing“)

– právo na omezení zpracování Vašich OÚ (tzn. že Vaše OÚ budu mít pouze uložené, ale nebudu je jinak zpracovávat): v rámci tohoto práva mě můžete požádat o:

– omezení zpracování Vašich OÚ, pokud máte za to, že je dán některý z těchto důvodů:

– popřete přesnost Vašich OÚ

– Vaše OÚ zpracovávám protiprávně, Vy však odmítáte jejich výmaz

– Vaše OÚ nepotřebuji pro účely zpracování, Vy je však požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků

– vznesl/a jste námitky proti zpracování OÚ zpracovávaných na základě právního titulu „oprávněný zájem“ a zatím jsem neověřila, zda mé oprávněné důvody převažují nad Vašimi právy a svobodami

– sdělení příjemců Vašich OÚ, které budu informovat o provedeném omezení zpracování Vašich OÚ

– sdělení, že omezení zpracování Vašich OÚ bude zrušeno

Jak můžete Vaše práva uplatnit?

Pokud budete chtít uplatnit kterékoli z výše uvedených práv, prosím:

– pošlete mi e-mail, zavolejte mi nebo mi napište na kontaktní údaje uvedené níže,

– poskytněte mi dostatečné informace o Vás, abych Vás mohla jednoznačně identifikovat,

– poskytněte mi informace související s Vaší žádostí.

Jak mě můžete kontaktovat?

Pokud máte nějaké dotazy k těmto Informacím nebo k Vašim OÚ, které zpracovávám, nebo pokud chcete uplatnit některé z Vašich práv, prosím kontaktujte mě na:

e-mailové adrese: kristina@tinay.cz

telefonním čísle: 723 943 368

poštovní adrese: Kristína Toman, U Nové silnice 4301, Havlíčkův Brod 580 01

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Pro správnou funkci stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používám soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Cookies používám k následujícím účelům:

– fungování webových stránek,

– měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,

– cílení reklamy, abych vás neotravovala příspěvky, které vás nezajímají.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Webové stránky www.tohlejemujpribeh.cz lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači a mobilu zakázat.

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Google Chrome?

Postup pro vypnutí souborů cookie:

    Vyberte ikonu nabídky Chrome

    Vyberte Nastavení

    V dolní části stránky vyberte Zobrazit rozšířená nastavení

    V sekci Soukromí vyberte Nastavení obsahu

    Vyberte Bránit webům v nastavení jakýchkoli dat

    Vyberte Hotovo

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Firefox?

Postup pro vypnutí souborů cookie:

    Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko a zvolte Možnosti

    Přejděte do sekce Soukromí

    Nastavte volbu Nastavení historie: na hodnotu Použít pro historii vlastní nastavení

    Nastavte předvolbu Povolit cookies třetích stran na Nikdy

Jak odmítnout používání cookies v prohlížeči Internet Explorer?

Postup pro vypnutí souborů cookie:

    Vyberte ikonku nabídky IE

    Vyberte Zabezpečení a vyberte Zapnout/Vypnout ochranu před sledováním

    Klikněte na Váš individuální seznam

    Zaškrtněte Blokovat automaticky

    Dále vyberte Zabezpečení a klikněte na Zapnout žádosti Do not track (nesledovat)

    Potvrďte tlačítkem Zapnout